Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust.

Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine), täidetakse töölehti ning tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästvas põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes. Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi kirjeldus

Tutvustavad videod:

p4.1p4.2

p4.3p4.4