Nr

6

Programmi nimetus

Elu Metsamõisa tiigis

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I, II ja III kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Vee kui elukeskkonna tutvustamine, veeelustiku tundmaõppimine, keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi loodusteadusliku uurimismeetodi.

Programmi õpieesmärk

I kooliastme õpilane:

1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;

2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;

3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;

4) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid

(putukad);

5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;

6) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult

7)toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest

lihtsamaid toiduahelaid;

8) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud

uurimuslikule ülevaatele.

II kooliastme õpilane:

1) kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;

2) oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada

uurimistulemusi;

3) nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;

4) iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja

suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);

5) iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja

järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;

6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;

7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

III kooliastme õpilane:

1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;

2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest;

3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;

4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi;

5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

I kooliste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Tiigi, kalda taime- ja loomastiku uuringud (kahkv, mõõdilint, termomeeter, luup, mikroskoop, termomeeter, pH, hapniku mõõtja mikroskoop, filtreerimine), töölehtede täitmine.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.*

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.