Nr

7

Programmi nimetus

Taastuvenergia väikelahendused

Sihtrühm/vanus

II ja III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Energia tarbimine, taastuvenergia tootmine, eksperimendid, aurumootori tegemine

Programmi õpieesmärk

II kooliastme õpilane:

1) eristab füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi nähtusi, selgitab nende vahelisi seoseid;

2) toob näiteid igapäevaelust, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise;

3) liigitab erinevaid materjale soojusjuhtivuse põhjal ning seostab materjalide

soojusjuhtivust nende kasutusaladega; seostab vee olekute muutused erinevate

sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis);

4) selgitab fotosünteesi, hingamise ja põlemise näitel, et keemilistes reaktsioonides võib

eralduda või neelduda energiat;

5) selgitab füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja

arengule.

III kooliastme õpilane:

1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning

selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus;

2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma

toiduobjektidega;

3) selgitab ja võrdleb erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust;

4) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid;

5) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab

neid püsi- ja kõigusoojasusega;

6) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel;

7) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise

mõju kohta keskkonnale;

8) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ning

puudusi elektrienergiat tootes;

9) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi

kasutamist energiat tootes;

10) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta;

11) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist;

12) toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad

III kooliaste: 2.1.9.3. Loodusnähtused, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus, 2.4.4.1. Valgusõpetus. 2.4.4.3. Elektriõpetus

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid (tuule, valguse, temperatuuri, mõõtmine eksperimendid) tuuliku, päiksepaneelide tootmine,     aurumootori tootmine

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.*

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.