Nr

8

Programmi nimetus

Helid ja hääled looduses

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Tutvutakse praktilise taastuvenergia praktilise lahenduse ja loomade ning taimede energiavajaduse lahendustega

Programmi õpieesmärk

I kooliastme õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliastme õpilane:

1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja

talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;

2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;

3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;

4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;

5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;

III kooliastme õpilane:

1) seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega;

2) võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning

talitlust;

3) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi.

4) selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmise viisi, teab

kasutatavaid mõõtühikuid;

5) nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi

tunnuseid;

6) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste

nähtustega;

7) korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust

pendli pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning

teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

III kooliaste: 2.2.4.17. Infovahetus väliskeskkonnaga, 2.4.4.2. Mehaanika, Võnkumine ja laine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid (heli võnkumine, heli ja laine ning seost teiste

Nähtustega), võnkeperioodi ja võnkesagedus, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus, sõltuvust

pendli pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituud. Häälte ja helide näited loodusest. Töölehtede täitmine. Häälte matkimine.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.*

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.