Nr

10

Programmi nimetus

Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Tutvutakse putukate eluga sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga

Programmi õpieesmärk

I kooliastme õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliastme õpilane:

1) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid

(putukad);

2) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;

3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja

otsustusi;

4) selgitab põhjuse-tagajärje seoseid;

5) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja

süsteemidest;

6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;

7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning

põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;

8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti

kontekstis.

III kooliastme õpilane:

1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas;

2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle

kohta näiteid;

3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele omaste

liikumisviiside ja elupaigaga;

4) analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost

elupaiga ja toitumisviisiga;

5) analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel;

6) hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toob nende kohta näiteid;

7) selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi,

toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise tähtsust;

8) väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

III kooliaste: 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Putukate hotelli ja vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, voolitakse mesilasvahast küünal, töölehe täitmine.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.*

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.