Nr

11

Programmi nimetus

Hakkamasaaja looduses

Sihtrühm/vanus

I, II ja III kooliaste, võimalus kohaldada lasteaiale ja gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Tutvustatakse võtteid, mida rakendatakse looduses eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks.

Programmi õpieesmärk

I kooliastme õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliastme õpilane:

1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja

talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;

2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;

3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;

4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;

5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;

6) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;

7) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü.

III kooliastme õpilane:

1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;

2) selgitab naha ülesandeid;

3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja

eritusfunktsiooni täites;

4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.5. Inimene, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.2.4.10. Inimese elundkonnad, 2.3.4.1. Kaardiõpetus,

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Elamusaktiivõpe, praktiline käitumine juhendaja juuresolekul, grupiülesanded, töölehtede täitmine, räätsadega liikumine pehmetel pinnastel.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.* Võimalus võtta vastu kuni 2 gruppi korraga.

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.