Nr

12

Programmi nimetus

Looduspiltnik Pandiverel ehk jäädvustusretk loodusesse

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I, II kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Laste loomupärase uudishimu ja loodushariduse integreerimise ideest, millega nad suunatakse looduses mõtestatud tegevuse ehk loodusfotograafia juurde.

Programmi õpieesmärk

I kooliastme õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliastme õpilane:

1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid

ökosüsteemis;

2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust

ökosüsteemides;

3) põhjendab aineringe olulisust;

4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused

keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.

III kooliastme õpilane:

1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja

tehnikaalasest karjäärist;

2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust;

3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides;

4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab

katsevahendeid;

5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.2. Aastaajad, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Loodusvaatluste õpe, loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktiline juhendamine, valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.* Võimalus võtta vastu kuni 2 gruppi korraga.

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.