Nr

17

Programmi nimetus

Uuskasutus on säästlik

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I, II ja III kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Jäätmed/jäätmehierarhia, jäätmeteke, jäätmete sorteerimine, jäätmete liigid, jäätmete uuskasutus, säästev areng, sooritatakse jäätmetekkega seotud ülesandeid

Programmi õpieesmärk

I kooliaste õpilane:

1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid;

2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu;

3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;

4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid
mõõtmisvahendeid;

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi, kasutades elektririistu ohutult;

7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus.

II kooliaste õpilane:

1) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;

2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;

3) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;

4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;

5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;

6) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;

7) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;

8) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;

9) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist.

III kooliaste õpilane:

1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;

2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest;

3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;

4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi;

5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Programmi seos riikliku õppekavaga

I kooliaste: 2.1.4.4. Võrdlemine

II kooliaste: 2.1.6.13. Jäätmed

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.4.4.2. Säästev areng, 2.5.4.1. Millega tegeleb keemia?

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.*

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.