Nr

19

Programmi nimetus

II kooliastmele - Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga – 4.-6. klass

Sihtrühm/vanus

II kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)

Õppeprogrammi tutvustus.

Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid.

Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on.

Enne nuhvlite jagamist viime läbi liikumimängu, kus on vajalik leida eelnevalt  paigaldatud puidust lipid ilmakaarte nimetustega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare lipi kiiruse peale.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:
•    Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit
•    Õpilane, kes kannab nuhvlit samal ajal joosta ei tohi
•    Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

Teema käsitlus.

Tahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele.

Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Ilmakaarte õppimine-kordamine

Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahepaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid

Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?

Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas.

Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi.

Orienteerumine metsas.

Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund.

Valmistatakse loodulikest vahenditest päiksekell.

Retke käigus valmib samakõrgusjoontega loodusliku asukoha mudel ja vaadeldakse seda 3-D mudelina ning valmistatakse 3D fotod.

Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi.

Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Programmi õpieesmärk

Õpilased õpivad  nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma

Õpitakse kasutama  looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari

Valmistatakse looduslikest vahenditest päiksekell

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine

Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Koostööoskuse  arendamine looduses grupitööd läbi viies

Elusorganismide tegevusjälgede otsimine

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Erinevate õppeainete integratsioon

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused.

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”  4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride  muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate   eripärast   ning   kes   väärtustab   omakultuuri   ja   kultuurilist   mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Geograafia III kooliaste  4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu  1. Kaardiõpetus  Õppesisu  Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid,  sh interaktiivsed kaardid.  Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade  määramine looduses  ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.  

Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline  ja teemakaart,   arvutikaart,  interaktiivne kaart, satelliidifoto,  aerofoto,  asimuut, leppemärgid,  mõõtkava,    suure-  ja  väikesemõõtkavaline  kaart

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Grupi suurus

Kuni 24 õpilast.*  10 tahvelarvutit

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud kohas kohandatud programmiga..
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed).
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.

Läbiviijad: Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.