Nr

21

Programmi nimetus

IV kooliastmele – Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga  10.-12- klass

Sihtrühm/vanus

IV kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (15 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus

Jaotame õpilased 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi või maavara tekkeprotsessi järgi

Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal pinnasele õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg.

Eraldi joonistatakse välja ajateljel jääaja järgne looduse ja inimareng.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:
•    Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit.
•    Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.

Teema käsitlus

Nuhvliga programm, mille vältel liigutakse Puhta vee teemapargi territooriumil. Retk algab karstilehtri, kurisu, juurest, millest liigutakse edasi teiste karstivormide juurde ning retke lõpuks jõutakse Metsaparki.

Retke alguses saavad õpilased grupitöö ülesande joonistada näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul ja eraldi jääajajärgsel ajal. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg
Eesti aladel ja selle järgne looduse ja inimareng Eesti alal.

Peale ajatelje mudeli ehitamist algab nuhvlitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Kokkuvõte Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)

Programmi õpieesmärk

Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest

Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega

Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas

Määrama erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur.

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon

Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Koostööoskuse  arendamine looduses grupitööd läbi viies

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Erinevate õppeainete integratsioon

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused.

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”  4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride  muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate   eripärast   ning   kes   väärtustab   omakultuuri   ja   kultuurilist   mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Geograafia IV kooliaste  4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu  1. Kaardiõpetus  Õppesisu  Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid,  sh interaktiivsed kaardid.  Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade  määramine looduses  ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.  

Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline  ja teemakaart,   arvutikaart,  interaktiivne kaart, satelliidifoto,  aerofoto,  asimuut, leppemärgid,  mõõtkava,    suure-  ja  väikesemõõtkavaline  kaart

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Grupi suurus

Kuni 24 õpilast.*  10 tahvelarvutit

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud kohas kohandatud programmiga..
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed).
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.

Läbiviijad: Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.